Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מימוש פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה

  פנסיית נכות משולמת בכל חודש לעמיתים בקרן פנסיה, שכושר עבודתם נפגע ב-25% לכל הפחות, עקב מצבם הבריאותי, ולכן הם לא יכולים, למשך יותר מ-90 ימים רצופים, לעבוד בעבודה בה עבדו בטרם הפגיעה בכושר עבודתם, או בכל עבודה אחרת ההולמת את ניסיונם, השכלתם והכשרתם. מאמר זה יעסוק במימוש פנסיה זו.

  מימוש פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה

  תוכן עניינים

  מה צריך לעשות כדי לממש פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה?

  המעוניין לממש פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה (להלן: "התובע"), צריך להגיש לקרן הפנסיה שבה הוא מבוטח, תביעה לקצבת נכות. עליו לעשות זאת עד 3 שנים מהיום שבו נגרמה לו הנכות.
  על התובע למלא טופס תביעת נכות ולצרף אליו:

  • צילומים של תעודות הזהות שלו ושל בן/בת זוגו (כולל ספח)
  • אישור מרופא על כך שכושר העבודה של התובע נפגע ב-25% לפחות, למשך 91 ימים רצופים לפחות
  • אישור ממעסיקו על היקף המשרה שבה עבד התובע, התאריך שבו הפסיק לעבוד, הימים בהם נעדר מעבודתו ויתרת ימי המחלה שטרם נוצלו על ידו
  • כתב ויתור על סודיות רפואית
  • אישורים רפואיים התומכים בטענות התובע, כמו אישורים על חופשות מחלה, סיכום אשפוז, וכן סיכום מחלה מרופא המעיד על תחילת ההרעה במצבו הרפואי של התובע
  • אישור על תשלומים שהתובע קיבל עקב ההרעה במצבו הרפואי, כמו הכנסות מפוליסות ביטוח ומקרנות פנסיה אחרות, תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי וכיו"ב
  • טופס 101/אישור מפקיד השומה באשר לשיעור המס שיש לנכות מפנסיית הנכות
  • אישור על ניהול הבנק של התובע המכיל לוגו, חתימה וכן את חותמת הסניף (האישור הנפוץ לכך הוא המחאה)
  • אם הוגשה תביעה לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף לטופס תביעת הנכות פרוטוקול של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התביעה מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה, שמגיעה להחלטה על בסיס המסמכים הרפואיים שהגיש לה התובע. בנוסף, היא יכולה לדרוש מהתובע מסמכים נוספים ואף לזמנו להופיע בפניה או להיבדק על ידה.

   תובע שאינו מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית, יכול לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים, שהחלטתה סופית, ועליה אין לערער.

   פנסיית נכות מקרן פנסיה של נפגע פעולת איבה, נפגע תאונת עבודה או נכה צה"ל

   קיימת התייחסות מיוחדת מצד המדינה כלפי אנשים שזכאים לפנסיית נכות עקב היותם נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות עבודה או נכי צה"ל.

   לאחר הגשת התביעה לקצבת נכות:

   • אם התובע הוא נפגע פעולת איבה, על החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלו להודיע לו שהוא צריך להגיש תביעה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי/ממקור אחר. אז, מתחילים 45 ימים שבמהלכם צריך התובע להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת תמלוגים כנפגע פעולת איבה. אם הוא לא עושה כן, קרן הפנסיה יכולה להפחית את קצבת נכותו
    ⦁ אם התובע הוא נפגע תאונת עבודה, על החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלו להודיע לו שהוא צריך להגיש תביעה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי. אז, מתחילים 45 ימים שבמהלכם צריך התובע להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת נכות מעבודה, תביעה לדמי פגיעה או תביעה לקצבת נכה נזקק. אם הוא לא עושה כן, קרן הפנסיה יכולה להפחית את קצבת נכותו
    ⦁ אם התובע הוא נכה צה"ל, על החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלו להודיע לו שהוא צריך להגיש תביעה לקבלת תגמולים ממשרד הביטחון/ממקור אחר. אז, מתחילים 45 ימים שבמהלכם צריך התובע להגיש תביעה לקבלת תמלוגים ממשרד הביטחון. אם הוא לא עושה כן, קרן הפנסיה יכולה להפחית את קצבת נכותו.

   איך מחושב גובה קצבת הנכות החודשית מקרן הפנסיה?

   גובה קצבת הנכות החודשית מקרן הפנסיה נקבע לפי שלושה גורמים:

   1. דרגת הנכות של התובע שקבעה הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
   2. גובה השכר שהתובע הפקיד ממנו לקרן הפנסיה
   3. היקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול ההשקעה שהתובע בחר בו (75% לכל היותר).

   קרן הפנסיה מנכה מהקצבה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.

   לסיכום, המעוניין לממש פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה, צריך להגיש לקרן הפנסיה שבה הוא מבוטח, תביעה לקצבת נכות. עליו למלא טופס תביעת נכות ולצרף אליו מסמכים שונים. התביעה מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה, ואם התובע אינו מרוצה מהחלטתה, הוא יכול לערער על כך בפני ועדת ערעורים.

   המדינה מתייחסת באופן מיוחד לאנשים הזכאים לפנסיית נכות עקב היותם נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות עבודה או נכי צה"ל, ואחרי שהם מגישים תביעה לקצבת נכות, עליהם להגיש תביעה נוספת (נפגעי פעולות איבה – למוסד לביטוח לאומי או תביעה לקבלת תמלוגים, נפגעי תאונות עבודה – למוסד לביטוח לאומי, נכי צה"ל – תביעה לקבלת תמלוגים ממשרד הביטחון).

   גובה הקצבה נקבע לפי דרגת הנכות של התובע, גובה השכר שהפקיד לקרן הפנסיה והיקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול ההשקעה שבו בחר. בנוסף, דמי בריאות, דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה – מנוכים מהקצבה על-ידי קרן הפנסיה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף