Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  תנאי הזכאות לקצבת סיעוד

  קצבת סיעוד, המכונה גם "גמלת סיעוד" או "ביטוח סיעוד", נועדה לאפשר לבני ובנות האוכלוסייה המבוגרת בישראל להמשיך ולחיות במסגרת הקהילה זמן ממושך ככל האפשר, באמצעות מתן טיפול אישי לאלה מהם הזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי או להשגחה, ובכך לסייע למשפחות המטפלות בהם.

  תנאי הזכאות לקצבת סיעוד

  כדי להיות זכאי לקצבת סיעוד, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים. ראשית, יש להיות תושב ישראל אשר הגיע לגיל הפרישה (נשים – מגיל 62, גברים – מגיל 67). שנית, יש לגור בקהילה במסגרת בית פרטי או דיור מוגן. מאמר זה יתמקד ביתר תנאי הזכאות לקצבת סיעוד.

  תוכן עניינים

  מבחן הכנסה

  אחד מתנאי הזכאות לקצבת סיעוד הוא עמידה במבחן הכנסה: בהתאם לסכום ההכנסה החודשית (ברוטו) ולמצב המשפחתי (יחידים או זוגות), ניתן לדעת האם קיימת זכאות לקצבת סיעוד, ואם כן – מה שיעורה.

  נכון לינואר 2022:

  • יחידים שסכום הכנסתם החודשית (ברוטו) הוא 10,551 ₪ ומטה, זכאים לקצבה מלאה.
  • יחידים שסכום הכנסתם החודשית (ברוטו) הוא מעל 10,551 ₪ ועד 15,826.5 ₪, זכאים לקצבה בשיעור של 50%.
  • יחידים שסכום הכנסתם החודשית (ברוטו) הוא מעל 15,826.5 ₪, אינם זכאים לקצבה.
  • זוגות שסכום הכנסתם החודשית (ברוטו) הוא עד 15,826.5 ₪, זכאים לקצבה מלאה.
  • זוגות שסכום הכנסתם החודשית (ברוטו) הוא מעל 15,826.5 ₪ ועד 23,739.75 ₪, זכאים לקצבה בשיעור של 50%.
  • זוגות שסכום הכנסתם החודשית הוא מעל 23,739.75 ₪, אינם זכאים לקצבה.

  מבחן התלות – ADL

  תנאי זכאות נוסף לקצבת סיעוד הוא עמידה במבחן התלות (ADL – Activities of Daily Living). במבחן זה, נבחנת מידת התלות של מבקש הקצבה בזולת, באמצעות בדיקת יכולת הניידות, ההלבשה, הרחיצה, האכילה והטיפול בהפרשות מצדו, כאשר על כל פעולה שאותה הוא לא יכול לבצע כלל – ניתנת לו נקודה, על כל פעולה שהוא מצליח לבצע באופן חלקי – ניתנת לו חצי נקודה, ואם הוא מצליח לבצע אחת מפעולות אלה באופן מלא, לא ניתנות לו נקודות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, נבחנת מידת ההשגחה לה מבקש הקצבה זקוק: נבחנת יכולתו לזהות את קרוביו, לזכור אירועים מהעבר, להתמצא במרחב וכן נבחנת מידת ההבנה שלו באופן כללי. לעתים, ניתן לבדוק את יכולת התפקוד של אותו אדם על סמך המסמכים שצירף לתביעה לקצבת סיעוד (על כך יפורט בהמשך המאמר), או על סמך בדיקה טלפונית ע"י מעריך מטעם הביטוח הלאומי. כאשר לא ניתן ללמוד על יכולת התפקוד של אותו אדם הודות לשתי דרכים אלה, נערך ביקור בביתו.

   איך מגישים תביעה לקצבת סיעוד?

   ניתן להגיש טופס תביעה לקצבת סיעוד באופן מקוון (ניתן למצוא טופס זה באתר "כל-זכות" או באתר הביטוח הלאומי), אך ניתן גם להדפיס את הטופס ולמלא אותו באופן ידני, ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בין אם באופן פיזי, ובין אם באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של אותו הסניף). כמו כן, ניתן לצלם/לסרוק את הטופס ולשלוח אותו באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

   יש להבהיר, שהגשה של טופס התביעה בלבד אינה מספיקה. לטופס התביעה יש לצרף מסמכים שונים, והם:

   • תמצית התיק הרפואי של המבקש, שחתום ע"י רופא/אח מקופת-החולים שלו, או תדפיס שהמבקש עצמו הפיק מתיקו האישי באתר קופת-החולים שלו
   • אישורים לגבי ההכנסות של המבקש ושל בן/בת זוגו משלושה חודשים רצופים מתוך ארבעת החודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה (לא כולל קצבאות מהביטוח הלאומי או קצבאות שמשולמות עקב רדיפות הנאצים)
   • אם המבקש אושפז במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת התביעה – עליו לצרף סיכום אשפוז
   • כתב ויתור סודיות רפואית
   • אם המבקש סובל מירידה קוגניטיבית – רצוי שלטופס תביעתו יצורף אבחון מגריאטר/מפסיכוגריאטר
   • אם המבקש הוא בן 90 או יותר והוא בחר להיבדק ע"י גריאטר, עליו לצרף את אישור הרופא בתוספת חותמת המוסד הרפואי שבו נערכה אותה בדיקה
   • אם המבקש מתגורר בבית אבות/במוסד, עליו לצרף אישור שמילאה ההנהלה של אותו מקום שבו הוא מתגורר.

   לסיכום, כדי להיות זכאי לקצבת סיעוד, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים: יש להיות תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה, לגור בקהילה במסגרת בית פרטי/דיור מוגן, לעמוד במבחן הכנסה וכן במבחן התלות.

   כדי לקבל את קצבת הסיעוד, יש להגיש טופס תביעה לקצבת סיעוד (שניתן למצאו באתר "כל-זכות"/באתר הביטוח הלאומי), ולצרף אליו מסמכים שונים, ובהם כתב ויתור סודיות רפואית, סיכום אשפוז במידה והמבקש אושפז במהלך שלושת החודשים שלפני הגשת התביעה, וכן אישורים לגבי הכנסות המבקש ובן/בת זוגו משלושה חודשים רצופים מתוך ארבעת החודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה (לא כולל קצבאות שמשולמות עקב רדיפות הנאצים או קצבאות מהביטוח הלאומי).

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף